Všeobecné obchodní podmínky pro obchodníky

Všeobecné obchodní podmínky pro obchodníky

 

Zeelandia – společnost provozující platformu Bapacho

Bapacho je iniciativou „Koninklijke Zeelandia Groep B.V.“ (Zeelandia), registrované u nizozemské obchodní komory pod číslem 22043788. Cílem iniciativy Bapacho společnosti Zeelandia je nabídnout platformu pro objednávky a transakce místním provozovatelům obchodů v celé Evropě a spotřebitelům. Bapacho vám nabízí možnost nabízet své produkty online místním zákazníkům a rozšiřovat tak své možnosti prodeje vašich úžasných produktů. Zeelandia vám za tuto službu nic neúčtuje.

Zeelandia provozuje platformu, ale jakákoli smlouva o objednávání produktů je uzavřena přímo mezi vámi, provozovatelem obchodu (obchodníkem) a spotřebitelem. Zeelandia není stranou smlouvy mezi obchodníkem a spotřebitelem. Za kvalitu produktů a za doručení a vyzvednutí výrobků jsou odpovědní výhradně obchodníci. Zeelandia nezodpovídá za žádné problémy, které mohou vyplynout z jakékoli smlouvy mezi obchodníkem a spotřebitelem uzavřené prostřednictvím platformy.

Než nabídnete své produkty prostřednictvím platformy, přečtěte si prosím pozorně tyto smluvní podmínky.

 

Poštovní adresa:

PO Box 9

4300 AA Zierikzee

Nizozemsko

Číslo registrace u obchodní komory: 22043788

DIČ: NL801025977B19
 

Kontaktní adresa:

Fonteine 2

4301 AG Zierikzee

Nizozemsko
 

Kontakt:
Tel.: ( 31) 111 419000
E-mail: consumer.bapacho@zeelandia.com

Webová stránka: www.zeelandia.com

 

Článek 1 – Definice

 

V obchodních podmínkách budou mít dále uvedené termíny následující významy, ať už jsou v jednotném nebo množném čísle:

 

Smlouva: jakákoli smlouva mezi spotřebitelem a obchodníkem uzavřená prostřednictvím platformy.

 

Podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky pro obchodníky.

 

Spotřebitel: fyzická nebo právnická osoba, která zadává objednávku prostřednictvím platformy.
 

Obchodník: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty prostřednictvím platformy.
 

Nabídka: produkty nabízené obchodníky, které si mohou zákazníci prostřednictvím platformy objednat.

 

Objednávka: nabídka přijatá spotřebitelem prostřednictvím platformy.

 

Strany: Zeelandia a obchodník.

 

Platforma: webové stránky a další digitální prostředky používané společností Zeelandia k elektronickému zpřístupnění nabídek obchodníků spotřebiteli.

 

Zeelandia: Koninklijke Zeelandia Groep B.V., společnost provozující platformu Bapacho, jak je uvedeno v úvodu tohoto dokumentu.

 

Článek 2 – Použitelnost

 

 1. Podmínky se vztahují na smlouvu mezi společností Zeelandia a obchodníkem o využívání platformy včetně všech služeb a/nebo činností, které Zeelandia nabízí obchodníkovi v souvislosti s provozováním platformy, a stanovující podmínky, za kterých obchodník smí používat platformu k prodeji produktů.
 2. Zeelandia uzavře samostatné všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (CGTC) se spotřebitelem, který tuto platformu používá. CGTC se vztahují na všechny nabídky obchodníků spotřebitelům a na veškeré smlouvy uzavřené mezi obchodníky a spotřebiteli v souvislosti s nimi. Obchodník souhlasí s tím, že CGTC se vztahují na jakoukoli smlouvu a všechny nabídky a že bude jednat v souladu s CGTC.

 

Článek 3 – Úloha společnosti Zeelandia

 

 1. Zeelandia zveřejňuje nabídky na platformě jménem obchodníků na základě informací o nabídce poskytovaných obchodníky. Za informace poskytnuté na platformě nebo společnosti Zeelandia odpovídá obchodník. Zeelandia není stranou smlouvy mezi spotřebitelem a obchodníkem.
 2. Zeelandia nekontroluje nabídky ani obsah obchodníků na platformě. Zeelandia nemá kontrolu nad nabídkami a nezaručuje jejich existenci, kvalitu, bezpečnost nebo legálnost ani schopnost obchodníků nabízené produkty dodat. Zeelandia proto nepřijímá žádnou odpovědnost ani záruku za nabídky ani za důsledky jejich přijetí a využití, protože tím, kdo za nabídky nese odpovědnost, je obchodník.
 3. Zeelandia nezaručuje, že platforma bude vždy k dispozici nebo že bude provoz nepřetržitý nebo bezporuchový. Zeelandia je oprávněna kdykoli bez předchozího upozornění celou platformu nebo jakoukoli její část pozastavit, zrušit, ukončit nebo změnit. Pokud platforma z jakéhokoli důvodu není dispozici, a to na jakoukoli dobu, Zeelandia za to nenese žádnou odpovědnost.
 4. Zeelandia je oprávněna rozhodnout, zda, jak a/nebo na které spotřebitele a/nebo v jakém geografickém regionu budou nabídky obchodníka na platformě zobrazeny.
 5. Zeelandia je oprávněna dále analyzovat údaje spojené s prodejem produktů prostřednictvím platformy, kombinovat tato data s vlastními údaji a používat je ke zlepšení svých obchodních operací a ke zkvalitnění platformy.

 

Článek 4 – Registrace na platformě

 

 1. Obchodník se zaregistruje na platformě vyplněním registračního formuláře.
 2. Smlouva o využívání platformy včetně všech služeb a/nebo činností nabízených obchodníkovi společností Zeelandia je uzavřena ve chvíli, kdy Zeelandia registraci obchodníka písemně schválí.
 3. Zeelandia je oprávněna odmítnout žádost o registraci obchodníka z jakéhokoli důvodu a podle vlastního uvážení.

 

Článek 5 – Povinnosti a záruky obchodníka

 

 1. Jakmile je podle ustanovení článku 6 uzavřena smlouva, je obchodník povinen dodat spotřebiteli objednávku ve stanoveném čase dodání. Za dostupnost nabídek odpovídá obchodník.
 2. Obchodník je povinen připravit a zpracovat všechny objednávky v souladu se všemi platnými zákony a obecně dodržovat všechny platné zákony a předpisy, včetně všech požadovaných licencí k legálnímu poskytování nabídek.
 3. Obchodník je odpovědný za to, že dodávané produkty splňují kritéria zobrazovaná spotřebitelům na platformě, jako jsou například kvalita, porce, velikost, složka, alergen, původ, nebo nutriční informace nebo pravidla a předpisy, kterými se řídí přiměřenost objednávky.
 4. Obchodník zajistí, aby všechny poskytované informace týkající se nabídek byly vždy a za všech okolností aktuální, přesné a úplné.
 5. Obchodník odpovídá za vyřizování stížností spotřebitelů na plnění smluv.
 6. Obchodník odpovídá za doručení objednávek spotřebiteli a je nadále odpovědný za dodržování všech zdravotních a bezpečnostních zákonů a předpisů vztahujících se na všechny dodávky.
 7. Obchodník odpovídá za náklady spojené se zpětnou úhradou spotřebitelům a včasnou výplatou náhrady v případě, že obchodník zruší dohodu na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) nebo čl. 9 odst. 1 písm. c).
 8. Obchodník nebude nabízet produkty, zboží ani cokoli jiného, co by bylo při distribuci považováno za nezákonné, a to ani kvůli povaze prodávaného zboží nebo kvůli věku spotřebitele. 

 

Článek 6 – Uzavírání smluv

 

 1. Smlouva bude uzavřena, pokud spotřebitel přijme nabídku od obchodníka zadáním objednávky prostřednictvím platformy a pokud spotřebitel splní odpovídající podmínky pro nákup jednoho nebo více produktů prostřednictvím platformy. Za dodržování předpisů a plnění v souladu se smlouvou odpovídá obchodník. Spotřebitel odpovídá obchodníkovi za uhrazení platby požadované podle smlouvy.
 2. Zeelandia předá objednávky přes platformu obchodníkovi co nejdříve. Obchodník zajišťuje přístupnost pro příjem objednávek metodou používanou společností Zeelandia.
 3. Není-li objednané zboží k dispozici, obchodník informuje zákazníka telefonicky co nejdříve, ale nejdéle do šedesáti minut po obdržení objednávky. Obchodník se může rozhodnout, že spotřebiteli nabídne k objednávce přiměřenou alternativu. Pokud spotřebitel neakceptuje nabízenou alternativu nebo nemá-li obchodník přiměřenou alternativu k dispozici, zruší obchodník smlouvu, v tomto případě se použije článek 8.
 4. Zeelandia neodpovídá za objednávky zadané spotřebiteli. Obchodník je oprávněn v případě pochybností ověřit objednávku se zákazníkem tak, že zavolá spotřebiteli do šedesáti minut po zadání objednávky. Obchodník komunikuje se spotřebitelem pouze v souvislosti s plněním smlouvy.

 

Článek 7 – Cena a úhrada objednávky

 

 1. Obchodník odpovídá za určení a stanovení ceny u každé nabídky na platformě. Cena za každou nabídku bude uvedena včetně DPH.  Za určení a stanovení příslušné DPH u nabídky odpovídá obchodník.
 2. Pokud obchodník účtuje spotřebiteli náklady na doručení, tyto náklady se zobrazí u nabídky samostatně.
 3. Spotřebitel může splnit platební povinnost, jak je stanoveno v CGTC, použitím online platební metody prostřednictvím platformy nebo platbou obchodníkovi v okamžiku dodání nebo vyzvednutí.
 4. Platby provedené na platformě zpracovává třetí strana jako zpracovatel plateb za podmínek stanovených touto třetí stranou. Zeelandia doporučuje obchodníkovi, aby si před zpřístupněním nabídek na platformě pečlivě přečetl podmínky třetích stran jako zpracovatelů plateb.

 

Článek 8 – Dodání a vyzvednutí objednávek

 

 1. Obchodník připraví objednávku k vyzvednutí nebo ji doručí spotřebiteli v souladu se svými dodacími podmínkami.
 2. Pokud obchodník doručí objednávku spotřebiteli pomocí služeb třetí strany, odpovídá za doručení a za náklady na doručení obchodník. Obchodník odškodní společnost Zeelandia za nároky vznesené třetími stranami v souvislosti s doručováním objednávek a souvisejících nákladů.

 

Článek 9 – Zrušení objednávek

 

 1. Obchodník je oprávněn objednávku zrušit, pokud:
 1. spotřebitel zadal objednávku s nesprávnými kontaktními nebo doručovacími údaji;
 2. nabídka již není k dispozici a spotřebitel nepřijímá alternativu k objednávce nabízené obchodníkem; nebo
 3. v případě zásahu vyšší moci na straně obchodníka.
 1. Obchodník je oprávněn nabídnout spotřebiteli možnost zrušit objednávky. V takovém případě obchodník musí zákazníkovi tuto možnost výslovně poskytnout a stanovit podmínky zrušení jejich uvedením v nabídce. V takovém případě je za vyřízení jakékoli žádosti zákazníka o zrušení objednávky odpovědný výlučně obchodník. Výchozí nastavení je takové, že zákazníci nemají možnost objednávku zrušit.
 2. Zeelandia může zrušit objednávku, pokud se zdá, že je nepravdivá nebo pokud existuje podezření na nezákonnou činnost.
 3. Pokud obchodník zruší objednávku na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) nebo čl. 9 odst. 1 písm. c) nebo pokud zákazník zruší objednávku za podmínek stanovených obchodníkem (v případě, že obchodník nabídl možnost zrušení), obchodník vrátí spotřebiteli částku, kterou již spotřebitel za tuto objednávku zaplatil, do jednoho (1) pracovního dne po zrušení této objednávky. Vrácená částka se převede prostřednictvím platební metody použité na platformě.

 

Článek 10 – Doba trvání a ukončení smlouvy

 

 1. Zeelandia uděluje obchodníkovi přístup k platformě na dobu neurčitou od data přijetí registrace obchodníka ze strany společnosti Zeelandia, ledaže by se Zeelandia rozhodla přístup k platformě ukončit.
 2. Obchodník je oprávněn kdykoli přestat nabízet své produkty na platformě zrušením svého účtu, čímž dojde k ukončení smlouvy o používání platformy. Podmínky nadále platí do doby, dokud obchodník nesplní všechny své závazky vyplývající ze smluv.
 3. Zeelandia je oprávněna okamžitě ukončit přístup obchodníka k platformě, pokud obchodník:
 1. poruší ustanovení podmínek;
 2. poskytl při registraci nesprávné nebo neúplné informace nebo tyto informace řádně neaktualizuje;
 3. z jakéhokoli jiného rozumného důvodu, který bude stanoven společností Zeelandia, jako je například negativní zpětná vazba a/nebo recenze od spotřebitelů.

 

Článek 11 – Duševní vlastnictví

 

 1. Obchodník dává společnosti Zeelandia povolení používat a zpracovávat veškeré informace poskytnuté obchodníkem společnosti Zeelandia ve prospěch platformy. Obchodník ručí za to, že informace, které poskytuje společnosti Zeelandia, mohou být použity na platformě i jinak a Zeelandia je může volně zpracovávat, aniž by došlo k porušení práv duševního vlastnictví obchodníka nebo třetích stran nebo jiných práv obchodníka nebo třetích stran.
 2. Obchodník odškodní společnost Zeelandia za jakékoli nároky třetích stran z důvodu porušení práv duševního vlastnictví nebo jiného práva vyplývajícího z použití informací poskytnutých obchodníkem.

 

Článek 12 – Odpovědnost a náhrada škody

 

 1. V každém případě je celková odpovědnost společnosti Zeelandia omezena na přímou ztrátu nebo škodu, pokud tato ztráta nebo škoda spadá pod krytí pojištění odpovědnosti za škodu, a to pouze do výše částky, která je vyplacena z jeho pojištění plus přebytek. Pokud se pojištění nevyplatí a přesto je Zeelandia odpovědná, bude tato odpovědnost omezena pouze na přímou ztrátu nebo škodu (výslovně vyloučená je odpovědnost za nepřímou škodu nebo ztrátu) až do maximální výše celkové ceny produktů prodaných obchodníky prostřednictvím platformy v předchozích šesti měsících, nikdy však více než 2 500 EUR. Omezení odpovědnosti bude považováno za neplatné, pouze pokud je škoda způsobena úmyslně nebo je výsledkem hrubé nedbalosti ze strany Zeelandia.
 2. Zeelandia nezodpovídá za zrušení objednávek ze strany spotřebitelů ani za škody z toho vyplývající.
 3. Zeelandia nenese odpovědnost za spotřebitele, kteří nesplní své finanční závazky vůči obchodníkovi.
 4. Obchodník nahradí škodu společnosti Zeelandia za jakékoli škody a ztráty, například náklady na soudní spory, v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetí strany vyplývajícím z:
  1. porušení nebo údajného porušení jakéhokoli příslušného předpisu ohledně maloobchodního prodeje potravin nebo jiného zdravotního a bezpečnostního předpisu, pravidla nebo nařízení na straně obchodníka;
  2. DPH, dalších poplatků, penále, úroků a dalších nákladů spojených s povinnostmi obchodníka;
  3. zpracování osobních údajů spotřebitele obchodníkem;
  4. jakéhokoli nároku třetí strany při porušení práva duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv třetí strany vyplývajících z jakékoli nabídky obchodníka nebo v souvislosti s ní; a/nebo
  5. jakékoli nabídky obchodníka, ledaže by taková škoda byla přímo způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslným pochybením společnosti Zeelandia nebo jejích zaměstnanců nebo zástupců.
  6. plnění smlouvy obchodníkem, jeho zástupci nebo zaměstnanci.
 5. Zeelandia bude obchodníka informovat o jakémkoli možném nároku, který bude předmětem náhrady škody. Zeelandia má při rozhodování o jakýchkoli nárocích třetích stran ve smyslu tohoto článku plné uvážení, mimo jiné včetně dosažení jakéhokoli urovnání.

 

Článek 13 – Ochrana osobních údajů spotřebitelů

 

 1. Zeelandia i obchodník budou zpracovávat osobní údaje spotřebitelů a Zeelandia bude sdělovat osobní údaje obchodníkovi.
 2. Strany souhlasí a uznávají, že budou jednat jako samostatný správce osobních údajů, které jsou zpracovávány v souvislosti se smlouvami nebo používáním platformy.
 3. Obchodník si přečte zásady ochrany osobních údajů na platformě a osobní údaje bude zpracovávat v souladu s nejnovější verzí prohlášení o ochraně osobních údajů a s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
 4. Obchodník neposkytne osobní údaje spotřebitelů třetím stranám, s výjimkou třetích stran, které se používají k doručování objednávky. Mohou být poskytnuty pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k doručení objednávky.
 5. Zeelandia poskytne obchodníkovi přístup k osobním údajům a dalším údajům poskytnutými spotřebiteli prostřednictvím Platformy za účelem umožnit obchodníkovi zpracovat objednávku a poskytnout obchodníkovi informace o zadaných objednávkách a kontaktních údajích spotřebitelů.

 

 1. Obchodník bude mít přístup k osobním údajům a dalším údajům poskytnutým obchodníkem nebo generovaných o obchodníkovi prostřednictvím používání Platformy, které budou poskytnuty v jeho přehledu účtu a prostřednictvím řídicího panelu. Pokud je to možné, budou tyto údaje poskytovány anonymně. Všechny tyto údaje jsou spravovány společností Zeelandia a nebudou sdíleny s třetími stranami, pokud to není nezbytné pro provoz Platformy a zpracování plateb. Například TransIP, poskytovatel webových služeb, nebo Stripe, poskytovatel platebních služeb. Kromě toho může Zeelandia sdílet data s Mailchimp pro kontaktování spotřebitelů pro komerční účely.
 2. Zeelandia má přístup ke všem osobním a dalším údajům obchodníků i spotřebitelů, které jsou poskytovány pro používání Platformy nebo které jsou generovány poskytováním Platformy, jako jsou údaje o společnosti, kontaktní údaje zástupců, platební transakce, počet zobrazení na Platformě a zadané objednávky. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Článek 14 – Různé

 

 1. Zeelandia je oprávněna podmínky jednostranně měnit. Zeelandia bude o změně podmínek obchodníka informovat nejméně 15 dní před tím, než změněné podmínky vstoupí v platnost. Použitím platformy po oznámení obchodník pozměněné podmínky přijal.
 2. Pokud bude jakékoli ustanovení podmínek nebo jeho část považováno za neplatné nebo nevynutitelné, nebude mít toto ustanovení nebo jeho část vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí neplatné a nevymahatelné ustanovení nebo jeho část za ustanovení nebo jeho část, které je zákonné, platné a vymahatelné a které má s ohledem na obsah a účel podmínek v co největší míře srovnatelný účinek jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení.
 3. Obchodník nemá právo postoupit nebo převést podmínky nebo práva nebo povinnosti z nich vyplývající, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Zeelandia. Zeelandia má právo postoupit nebo převést podmínky nebo práva nebo povinnosti z nich vyplývající zcela nebo zčásti bez souhlasu obchodníka.
 4. V případě, že má obchodník jakoukoli stížnost týkající se používání Platformy nebo dohody mezi Zeelandií a obchodníkem, může podat stížnost zasláním e-mailu na adresu support@bapacho.com. Zeelandia bude informovat obchodníka o vyřízení stížnosti v přiměřené lhůtě.
 5. Podmínky se řídí a vykládají v souladu s nizozemskými právními předpisy, aniž by byly dotčeny kolizní normy.
 6. V případě jakýchkoli sporů mezi Zeelandií a obchodníkem vyplývajících z používání Platformy nebo dohody mezi Zeelandia a obchodníkem mají strany možnost postoupit spor mediaci. V takovém případě buď Zeelandia a obchodník společně určí mediátora podle svého výběru, nebo strany zváží postoupení sporu Asociaci mediátorů České republiky.  Všechny spory mezi stranami, které nebudou vyřešeny mediaci, budou řešeny výlučně příslušným soudem v Rotterdamu.
 7. Nadpisy se vkládají pouze pro pohodlí stran a při výkladu podmínek na ně nebude brán zřetel.

V zájmu optimalizace vaší zkušenosti s Bapacho používáme cookies. Přečtěte i naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde najdete více informací